Priser & Rettshjelp

Ordinært salær

priserrettshjelp1 Vårt salær er kr 1.400,- eks. mva. pr. time (kr 1.750,- inkl. mva. pr. time) for saker som er registrert etter 01.03.2019.

I noen konkrete saker vil vi kunne kreve noe mer i timepris, men da vil dette bli presisert overfor klienten i klientkonferansen og i eget oppdragsskjema. Dette vil være avhengig av sakstype.

I enkelte saker vil vi også kunne avtale en lavere timepris.

Se for øvrig egen beskrivelse under ”Gratis telefonhenvendelse” dersom du ”bare har et spørsmål” eller lurer på om du har en sak.

Fri rettshjelp

I mange type saker (typisk felleseieskifte, skilsmisse, barnefordeling og samværsrett, trygdesaker (klager), oppsigelse husleie (for leietaker), oppsigelse arbeidsforhold (for arbeidstaker), en del asylsaker, m.m., har man på visse vilkår krav på fri rettshjelp.

Forutsetningen for å få fri rettshjelp er en brutto inntekt på under kr 246.000,- pr. år og en netto formue på under kr 100.000. Dersom man er gift eller har samboer, skal man identifiseres med denne, og i så fall er inntektsgrensen økt til samlet kr 369.000,- pr. år.

Man må betale en egenandel på kr 1.040,- ved fri rettshjelp. Dersom saken blir brakt inn for tingretten, vil egenandelen kunne øke med inntil kr 8.320,-. Egenandelen skal falle bort dersom inntekten er på under kr 100.000,- pr. år.

Klienten betaler ikke selv mva. på egenandelen.

Det gjøres oppmerksom på at disse tallene er oppdaterte pr 1. januar 2019.

Rettshjelpsordninger gjennom forsikring

Mange forsikringer gir privatpersoner dekning til rettshjelp gjennom (hjem-/innbo-)forsikringen. Man må imidlertid betale en egenandel på kr 3.-4.000,- med tillegg av 20 % av det overskytende.

Dersom du har noen spørsmål om salær og/eller rettshjelpsordninger, kan du bare ringe til oss.