Betingelser

betingelser

Innledning
Oppdrag vil bli utført i samsvar med samsvar med Advokatforskriftens regler om god advokatskikk (kgl.res. av 20.12.1996 kap.12), og Advokatforeningens salærveiledning.

Gjennomføring av oppdraget
Det er det vårt mål at klienten skal få ivaretatt sine interesser raskt, samvittighetsfullt og påpasselig, tatt i betraktning sakens karakter, omfang og vansklighetsgrad.

Standard oppdragsskjema for Advokatene i Vektergården vil være gjeldende for oppdraget. Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

Vi innestår for å holde klienten underrettet om sakens gang.

En klient skal ikke henvende seg direkte til motparten når denne er representert ved advokat i den sak henvendelsen gjelder.

I følgende tilfeller kan advokatene i Vektergården frasi seg oppdraget :

  • vi har fått feilaktig eller ufullstendige opplysninger fra klienten
  • klienten ikke vil følge vårt råd i saken
  • klienten foranlediger eller medvirker til offentliggjørelse i strid med vår anmodning om å avstå fra slik offentliggjørelse, eller
  • det inntreffer slike omstendigheter at det ikke rimeligvis kan forlanges at vi fortsetter oppdraget

Fakturering og betaling
Som den store hovedregel vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. Størrelsen av et salær, eller en timesats, vil også etter avtale kunne variere etter oppdragets art, vanskelighetsgrad, de verdier saken gjelder og oppnådd resultat. For øvrig vises det til Den norske Advokatforenings salærveiledning.

De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres kvartalsvis eller hver annen måned. I saker med betydelig tidsforbruk over kortere tid, må hyppigere fakturering påregnes. Større utlegg i saken vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Ved forsinket betaling av salær påløper forsinkelsesrente etter Forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det om ønskelig bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden.

Klage over salærfastsettelsen kan påklages til advokatforeningen Østfold og Follo krets.

Forskudd
I en del saker vil det etter skjønn, bli krevd forskudd på salær og omkostninger. I så fall må forskuddet være innbetalt til vår klientkonto innen den frist som gis klienten. Vi vil avregne dette forskuddet mot fakturaer så langt dette rekker. Dette vil skje ved overføring av fakturert beløp fra klientkonto til driftskonto. En eventuelt ubenyttet del av forskuddet vil bli returnert til klient ved oppdragets avslutning. Klienten må imidlertid påregne at det vil kunne bli nødvendig med mer arbeid i saken enn det forskuddet dekker.

Utlegg
Utlegg som klienten er ansvarlig for, skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Mindre utlegg (under ca kr 1.000.-) som utførende advokat anser nødvendig for saken, vil kunne bli pådratt uten klientens forhåndssamtykke. Det påpekes at viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

Klage
Dersom klienten mener advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk eller for øvrig i strid med annen lov, kan han klage til advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo krets.